Voltage Output Signal

1-5V, 1-6V, 0-5V, 0-10V, 0.5-4.5V, 0.5-2.5V